Itt jársz: > Kezdőlap >

ÁSZF

ÁSZF

A FARKASKONYHA KFT

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

1. Az ÁSZF alkalmazása

1.1 A Farkaskonyha Kft. szállításai és szolgáltatásai – ha a Farkaskonyha Kft. (továbbiakban Szállító) és a vele szerződő fél (továbbiakban: Vevő) írásban kölcsönösen másként nem állapodik meg - kizárólag a jelen ÁSZF rendelkezései alapján teljesülnek.

Az ÁSZF alapján létrejövő szerződés módosítására kizárólag írásban, a Vevő és a Szállító közös megegyezése alapján kerülhet sor.

Ha a Szállító és a Vevő írásban másként nem állapodik meg, úgy a jelen ÁSZF–et kell alkalmazni a Farkaskonyha Kft szállításaira és szolgáltatásnyújtására abban az esetben is, ha a Vevő saját kidolgozott általános szerződési feltételekkel rendelkezik.

A szolgáltató neve: Farkaskonyha Kft.
A szolgáltató székhelye: 2471 Baracska, Széchenyi út 117
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: hello@farkaskonyha.hu
A szolgáltató cégjegyzékszáma: 13-09-128684
A szolgáltató adószáma: 14762259-2-07
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Pest Megyei Bíróság
A szolgáltató telefonszáma: 06 30 380 3925
Adatvédelmi nyilvántartási száma: folyamatban
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató neve: ShopRenter.hu Kft.
A tárhely-szolgáltató címe: 4028 Debrecen, Kassai út 129. III/304.
A tárhely-szolgáltató e-mail címe: info@shoprenter.hu
A tárhely-szolgáltató weboldala: www.shoprenter.hu

 

2. A szállítási szerződés létrejötte

2.1       Vevő a megvásárolni kívánt terméket írásban, levélben, elektronikus módon interneten keresztül vagy e-mailben, továbbá szóban vagy telefonon rendelheti meg.

A webáruházon keresztül leadott megrendelések esetében, a rendelés elküldésével és annak Szállító által történő visszaigazolásával a távollévők közötti szerzõdés jön létre,

a Farkaskonyha Kft. mint Szállító, Székhely: Farkaskonyha KFt. Baracska, Széchenyi u 117. valamint a Megrendelő, mint Vevő között a jelen Általános Szerződési Feltételek szerint.

2.2       A szerződés a Farkaskonyha Kft.  és a Vevő között a Vevő által tett megrendelés írásban vagy elektronikus levélben történő visszaigazolásával, a visszaigazolásban megjelölt tartalommal jön létre.

Amennyiben a Farkaskonyha  Kft. a szóban tett megrendelés írásbeli megerősítését kéri, úgy a szerződés Vevő ezen nyilatkozatának Farkaskonyha Kft. általi átvétele napján jön létre, az írásbeli közlésnek megfelelő tartalommal.

2.3       A Farkaskonyha  Kft. a termék ismertetőiben és prospektusaiban, weboldalain megadott ajánlataihoz nincs kötve, azok feltételei a Farkaskonyha Kft.  beszállítóinak szállítási feltételeiben bekövetkező változások alapján módosulhatnak.

2.4      A Farkaskonyha  Kft.  jogosult a létrejött szerződéstől egyoldalúan elállni, amennyiben a Vevő hitel- illetőleg fizetőképességét cáfoló tények merülnek fel, így különösen viszonteladó partnerek esetében ha a viszonteladó partner ellen csőd- vagy felszámolási eljárás megindítására került sor.

3. Teljesítési határidő

3.1 A megrendelések teljesítési határidejéről a Farkaskonyha  Kft. értesíti a megrendelőt.

Farkaskonyha  Kft. a . által közölt szállítási időpontok tájékoztató jellegűek, amelyek a Szállító beszállítói és alvállalkozói teljesítéseinek, valamint egyéb, előre nem látható körülmények következtében, elsősorban nem raktárról történő kiszolgálás esetén módosulhatnak.

A tájékoztató jellegű szállítási időpontokhoz képest késedelmesen történt szállításokért illetőleg a késedelemből eredő károkért a Farkaskonyha  Kft. felelősséget nem vállal.

Ha a Farkaskonyha  Kft.  az általa írásban visszaigazolt szállítási időponthoz képest több mint 3 napos késedelembe esik, úgy a Vevő minden következmény nélkül egyoldalúan elállhat a szerződéstől.

4. Átadás-átvétel, minőségi, mennyiségi kifogások

4.1. A Farkaskonyha  Kft.  a termék Vevő rendelkezésre állásáról szóban vagy írásban értesíti a Vevőt a megrendelést követően.

Vevő jogosult a Megrendelését követően, de még a kiszállítást megelőzően a vásárlástól elállni. Ezt az igényét jeleznie kell írásban (e-mailben).

Ebben az esetben a Vevőt semmilyen költségviselés nem terheli.

4.2. Vevő a rendelkezésre álló terméket köteles az értesítés kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül átvenni.

4.3. Az átadás-átvételre Vevő választása szerint vagy a Farkaskonyha  Kft.  mindenkori székhelyén vagy a Vevő által megjelölt szállítási címen kerülhet sor.

Amennyiben a Vevő egy cég, és nem magánszemély, a Farkaskonyha  Kft.  a termék átvételével megbízott személyt a Vevő e feladatra kijelölt olyan képviselőjének tekinti, aki a termék átvételén túl, az átadás-átvétellel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére is jogosult.

4.4. Vevő köteles az átadás-átvétel idopontjában az átvett termék tekintetében az átvételkor szemrevételezéssel észlelhető minőségi illetőleg mennyiségi kifogásait megtenni, továbbá az átvett terméket összevetni a számlán szereplő tételekkel és az esetleges eltéréseket a Farkaskonyha  Kft.  -vel közölni.

A kiszállítás során bekövetkező sérülésekről, valamint az esetleges hibás teljesítésről Vevő köteles a Futárnál jegyzőkönyvet felvenni. A jegyzőkönyv két példányban készül és csak a kiszállítást végző futár aláírásával együtt érvényes.

Amennyiben a Vevő elmulasztja ellenőrizni az átvett csomag tartalmát, vagy ellenőrzi azt, de elmulasztja a hibás teljesítésről a jegyzőkönyv felvételét, úgy a bekövetkező károkért a Szállítót nem terheli felelősség. Ezt követően – amennyiben a Vevő a Megrendeléskor a készpénzes fizetést választotta és a fizetésre addig nem került sor, köteles a Szállító által küldött Számlán feltüntetett vételárat kiegyenlíteni.

Felek az átadás-átvételt követően, amennyiben a Vevő nem élt kifogással, a számlán szereplő tételeket tekintik hiánytalanul átadottnak.

4.5. Vevő az átadás-átvételt követően kizárólag a szemrevételezéssel nem észlelhető hibák (rejtett hiba) miatt élhet minőségi kifogással a termékre vonatkozó kötelező jótállási – illetőleg szavatossági időn belül. Rejtett hiba esetén a Farkaskonyha  Kft. a z anyagot bevizsgálja a tekintetben, hogy az minőségileg megfelel-e a gyártó által írt minőségi követelményeknek.

4.6. A termék átvételével a kárveszély a termék tekintetében a Farkaskonyha  Kft. -ről átszáll a Vevőre, ezt követően a Vevő mennyiségi illetőleg szemrevételezéssel megállapítható minőségi kifogások megtételére nem jogosult.

5. Árak és fizetési feltételek

5.1       A webáruházon keresztül leadott rendelések a Farkaskonyha  Kft.  által emailben visszaigazolt árakon kerülnek kiszámlázásra.

5.2       Az átvett termék vagy nyújtott szolgáltatás ellenértéke az erről szóló számlában megjelölt időpontban esedékes. A számla kiegyenlítésére a számlában megjelölt fizetési módon kerül sor. A számla egy részére vonatkozó kifogás a számla kifogással nem érintett részei kifizetésének megtagadására nem jogosítja Vevőt. A Farkaskonyha  Kft.  a számla kiállítására – ha a felek másként nem rendelkeznek – a termék átadás-átvételekor illetőleg a szolgáltatás nyújtásakor jogosult. Amennyiben a Vevő az ellenértéket átutalással egyenlíti ki, úgy a felek a fizetést az ellenérték Farkaskonyha  Kft.  bankszámláján való jóváírással tekintik teljesítettnek.

5.4 Fizetési késedelem esetén, a késedelem idejére a Farkaskonyha  Kft.  a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamat felszámítására jogosult.

5.5 A fizetési feltételek megsértése esetén Farkaskonyha  Kft. j ogosult a Vevőnek az esetlegesen nyújtott fizetési kedvezményeket egyoldalúan visszavonni és a Vevővel szemben fennálló valamennyi követelését esedékessé tenni. Jogosult továbbá a szerződéstől egyoldalúan elállni és a szerződésszegésből eredő kárát Vevővel szemben érvényesíteni.

 

6. A tulajdonjog fenntartása

6.1 A szerződés tárgyát képező termék a Farkaskonyha  Kft.  tulajdonát képezi a termék ellenértékének teljes kiegyenlítéséig.

6.2 Amennyiben Vevő fizetési késedelme a 60 napot meghaladja, úgy a Farkaskonyha  Kft.  a tulajdonát képező terméket – amennyiben a termék természetéből adódóan erre lehetőség van - minden külön végrehajtó okirat nélkül - magához veheti, mely esetben sem Vevőt, sem a terméket birtokló harmadik személyt nem illeti meg a termék (dolog) tekintetében a birtokvédelem. A Farkaskonyha  Kft.  a terméket (dolgot) további 30 napig őrzi majd ezt követően - a Vevő nem teljesítése esetén - jogosult azt kereskedelmi forgalomban értékesíteni és az így befolyt összegből saját követelését kielégíteni. A követelés kielégítése után fennmaradó összeget köteles a Farkaskonyha  Kft.  a Vevőnek kifizetni.

6.3 A Farkaskonyha  Kft.  a 6.2. pontban írt eljárása esetén a Vevővel létrejött szerződés minden további rendelkezés nélkül megszűnik.

 

7.          Elállási jog

7.1       A Vevő az áru átvételét követő 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. Ebben az esetben Vevő saját költségén 14 munkanapon belül –munkaidőben, a Szállítóval előre egyeztetett időpontban– köteles a sérülésmentes termékeket az eredeti számlával együtt a Szállító telephelyén átadni.

Amennyiben probléma nem merült fel, úgy Szállító köteles a visszaszolgáltatott termékek ellenértékét a visszaszolgáltatását követően azonnal készpénzben, de legkésőbb az elállás napját követően 14 munkanapon belül visszatéríteni Vevő részére annak bankszámlájára.

7.2       Az Elállási jog NEM gyakorolható olyan termékek esetében, amelyek csomagolásának felbontása vagy sérülése a termék további értékesítését lehetetlenné teszi. Ide értendőek a tápok, konzervek, kiegészítő eledelek, egyes képzési  eszközök, egyéb romlandó termékek, a vákumcsomagolt termékek valamint bármely a jelen felsorolásban szereplő termékekhez hasonló elbírálás alá eső termék.

Az ELÁLLÁSI JOG alól kivételt képez továbbá  a vevő megrendelése alapján, a Szállító által visszaigazolt műszaki tartalommal legyártott termék.  A Vevő kérésére gyártott termék esetében Vevő minden esetben köteles a Szállító által visszaigazolt teljes vételár 100%-át kiegyenlíteni.

7.3       Az Elállási jog gyakorlása esetén a Vevő viseli az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatosan felmerülő összes költséget.

7.4       Amennyiben a Vevő nem személyesen adja át a Szállító telephelyén a terméket, mellyel kapcsolatosan az Elállási jogát gyakorolja, és a visszaküldésre a Szállító szállítási szolgáltatását veszi igénybe, úgy Szállító ezen esetben a visszaküldés során felmerült szállítási költségeket levonhatja a visszatérítés árából.

7.5       Amennyiben a Vevő a visszaszolgáltatni kívánt árut nem megfelelően csomagolja be és az a visszaszállítás során maradandóan olyan módon megsérül, hogy jelen szerződés 7.2 pontjában foglaltak szerint az kizárja az Elállási jog gyakorlását, úgy a Szállító nem kötelezhető a visszatérítésre.

7.6.      Szállító dönthet a termékek visszavételének megtagadásáról azon esetekben, amikor a Vevő által visszaszolgáltatni szándékozott termékek a 7.2 pontban meghatározottak alapján sérültnek vagy sérült csomagolásúnak minősíthetőek, vagy azokban a nem rendeltetésszerű használatból eredően kár keletkezett, illetve ha a termék Vevő kifejezett írásbeli megrendelése alapján került legyártásra.

7.7       Amennyiben Szállító a 7.2. pontban foglaltak teljesülése ellenére mégis a termékek viszavétele mellett dönt, a szállítási költségek mellett levonhatja a termékek Állapotromlásából és a Sérült csomagolásból eredő költségeit. A Szállító ezen esetben a visszaszolgáltatott termékek nem rendeltetésszerű használatából eredő kárt is összegszerűsítheti és a visszatérítés összegéből szintén levonhatja azt.

8.      Fogyasztói Panasz, Békéltető Testületek

Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. 

Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra - a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján - az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

  • a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét
  • a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,-
  • ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
  • a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait
  • a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
  • a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor
  • a testület döntésére irányuló indítványt
  • a fogyasztó aláírását

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el:http://www.bekeltetes.hu

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el:

http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefonszám: 06-72-507-154
Fax: 06-72-507-152
E-mail: abeck@pbkik.hu; mbonyar@pbkik.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszám:06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523
Fax: 06-76-501-538
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu; mariann.matyus@bkmkik.hu
Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszám: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976
E-mail: eva.toth@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870
Fax: 06-46-501-099
E-mail: kalna.zsuzsa@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Telefonszám: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: 06-62-554-250/118
Fax: 06-62-426-149
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám:06-22-510-310
Fax: 06-22-510-312
E-mail: fmkik@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: 06-96-520-217
Fax: 06-96-520-218
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: 06-52-500-710
Fax: 06-52-500-720
E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Telefonszám: 06-36-429-612
Fax: 06-36-323-615
E-mail: hkik@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.
Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570
Fax: 06-56-510-628
E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszám: 06-34-513-027
Fax: 06-34-316-259
E-mail: szilvi@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.
Telefonszám: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
E-mail: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület
Cím: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. III. emelet 331.
Telefonszám: 06-1-269-0703
Fax: 06-1-474-7921
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
Telefonszám: 06-82-501-026
Fax: 06-82-501-046
E-mail: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszám: 06-42-311-544
Fax: 06-42-311-750
E-mail: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet
Telefonszám: 06-74-411-661
Fax: 06-74-411-456
E-mail: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszám: 06-94-312-356
Fax: 06-94-316-936
E-mail: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.
Telefonszám: 06-88-429-008
Fax: 06-88-412-150
E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefonszám: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

8. Felelősség

8.1 Amennyiben a Felek közti megállapodás másként nem rendelkezik, a Farkaskonyha Kft. nem felel olyan károkért, amelyek nem közvetlenül a teljesítéséből erednek, így különösen nem felel elmaradt haszonért vagy a Vevőt esetlegesen ért nem vagyoni károkért.

8.2 A Farkaskonyha  Kft. prospektusaiban, katalógusaiban és egyéb írásos anyagaiban szereplő adatok kizárólag tájékoztató jellegűek, azok írásos ajánlati felhívásnak nem minősülnek azok tartalmáért a Szállító semmilyen felelősséget nem vállal.

8.3 A Farkaskonyha Kft. külön felhívja a Vevő figyelmét arra, hogy amennyiben szükségesnek ítélik, a termékek használhatósága, megfelelősége tekintetében forduljnak szakemberhez, mivel a Farkaskonyha Kft. prospektusaiban, katalógusaiban és egyéb írásos anyagaiban szereplő ajánlások csak tájékoztató jellegűek, azokért sem a gyártó, sem a Farkaskonyha  felelősséget nem vállal.

 

9. Záró rendelkezések

9.1 Farkaskonyha  Kft.  az ÁSZF-t a Vevők számára az alábbi helyeken teszi közzé: · Interneten a Farkaskonyha  Kft.  hivatalos honlapján (www.farkaskonyha.hu), · mindenkori székhelyén, jelenleg:

2471 Baracska, Széchenyi u. 117.

9.2. A Farkaskonyha  Kft.  az ÁSZF esetleges módosításait a 8.1. pontban megjelölt helyeken ugyancsak közzéteszi. A módosult rendelkezéseket a Farkaskonyha   Kft.  a hivatalos honlapján való közzététel időpontját követően létrejött megrendelések, szerződések tekintetében alkalmazza.

9.3. A Vevő bármely termék megrendelésével elismeri, hogy az ÁSZF rendelkezéseit ismeri, azokat tudomásul veszi és betartja. Az ÁSZF alkalmazására vonatkozó figyelmeztetés a Farkaskonyha  Kft.  valamennyi számláján és a megrendelés írásbeli vagy elektronikus úton történő visszaigazolásán is olvasható.

9.4. A Vevő szerződésből származó jogai kizárólag a Farkaskonyha  Kft.  hozzájárulásával ruházhatóak át.

9.4. Amennyiben a Farkaskonyha  Kft.  és a Vevő között az ÁSZF alapján történt teljesítésből eredően jogvita keletkeznék, úgy a Felek - hatáskörtől függően - alávetik magukat a Fejér Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének.

9.5. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott rendelkezések tekintetében a Magyar Köztársaság hatályos jogszabályai az alkalmazandók.

9.6. Az ÁSZF egyes pontjainak vagy rendelkezéseinek az érvénytelensége nem érinti a teljes ÁSZF érvényességét.

9.7. Jelen ÁSZF 2016. április 01 napján lép hatályba, az ezt követően létrejött megrendelések, szerződések tekintetében kell alkalmazni.

 

Böszörményi Andrea

Ügyvezető

Farkaskonyha Kft.

Kapcsolat

E-mail:  info@reeds.hu
Gyártók